ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา

"คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภททุนให้เปล่า" ประจำปีการศึกษา 2563

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

(ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี