ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการชำระว่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอน และสังเกตการสอน

 

คลิกตรวสอบรายชื่อ

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์)
รองอธิการบดี ปฎิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี