ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทความประพฤติดี

จริยธรรมดี  มีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

 

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

 

ประกาศ  ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560

พิมพ์