ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุน "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา บุณฑริก"

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุน "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา  บุณฑริก"

 

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 

พิมพ์