รับสมัครผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประกาศให้ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับทุน

ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนการศึกษาดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร

และกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยพร้อมนำส่งที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

 

  

 

 

 

พิมพ์