ผลการคัดเลือกนักศึกษา "ทุนอุดหนุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มี ความสามารถด้านกีฬา" ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษา "ทุนอุดหนุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มี

ความสามารถด้านกีฬา" ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 15  กันยายน พ.ศ.2559

พิมพ์