มรภ.เพชรบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับบุคคลเเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร

สาขาวิชาทีรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระยะเวลาจ้าง : 4 ปี

ค่าตอบแทน :

 • ปริญญาโท เดือนละ 22,750 บาท
 • ปริญญาเอก เดือนละ 29,400 บาท

คุณสมบัติเบื้องต้น :  สัญชาติไทย, อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี, ปริญญาโท/เอก ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย เกรดไม่ต่ำกว่า 3.5 มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 1 ปี ฯลฯ
กำหนดการ
     รับสมัคร
: 15 - 21 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารงานบุคคล ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 22 กันยายน 2558 ที่ป้ายประกาศสำนักงานอธิการบดี และเว็บไซต์ http://www.pbru.ac.th
 
    สอบคัดเลือก : 25 กันยายน 2558
      ประกาศผลการสอบ : ที่ป้ายประกาศสำนักงานอธิการบดี  เว็บไซต์ http://www.pbru.ac.th

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา สำเร็จการศึกษาก่อนวันรับสมัคร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรองมาตรฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
 6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 3 รูป
 7. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากโรงพยาบาลเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 8. ถ้าเป็นชาย นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ( ใบ สด.8 หรือ ใบ สด.43)
 9. เอกสารหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สมัครเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ สกอ. ให้การรับรอง
 10. หากเป็นข้าราชการต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยงาน
 11. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 12. ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS
 13. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดของประกาศ

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และต้องนำหลักฐานจริงมาแสดง

เกณฑ์การคัดเลือก :

 1. สอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน
 2. สอบ ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะในสาขาวิชาที่สมัคร 100 คะแนน
 3. สอบประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
 4. สอบ ภาค ค. ความเหมาสมกับตำแหน่ง รวม 100 คะแนน (คะแนนภาค ก. และภาค ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิ์สอบ ภาค ค.)
  • สอบปฏิบัติการสอน 50 คะแนน
  • สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ค่าสมัครสอบ :  ค่าธรรนเนียมสมัครสอบ  100 บาท
ติดต่อสอบถาม : งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น M  อาคารวิทยาภิรมย์ โทรศัพท์ : 0 3249 3667

พิมพ์