มรภ.เพชรบุรี รับสมัครพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ภาษาจีน 1 อัตรา

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร

สาขาวิชาทีรับสมัครพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่าตอบแทน :

 • ปริญญาโท เดือนละ 22,750 บาท
 • ปริญญาเอก เดือนละ 29,400 บาท

คุณสมบัติเบื้องต้น :  สัญชาติไทย, อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี, ปริญญาโท/เอก สาขาภาษาจีน/วรรณคดีจีน/การสอนภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
กำหนดการ
     รับสมัคร
: 1 - 11 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารงานบุคคล ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์
     สอบคัดเลือก : 16 กันยายน 2558 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์)
      ประกาศผลการคัดเลือก : 18 กันยายน 2558  ที่ป้ายประกาศสำนักงานอธิการบดี และเว็บไซต์ http://www.pbru.ac.th

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 3 รูป
 8. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากโรงพยาบาลเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 9. ถ้าเป็นชาย นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ( ใบ สด.8 หรือ ใบ สด.43) หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระในการรับราชการทหาร
 10. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดของประกาศ

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และต้องนำหลักฐานจริงมาแสดง

เกณฑ์การคัดเลือก :

 1. สอบ ภาค ค. ความเหมาสมกับตำแหน่ง รวม 100 คะแนน (คะแนนภาค ก. และภาค ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิ์สอบ ภาค ค.)
  • สอบปฏิบัติการสอน 50 คะแนน
  • สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ค่าสมัครสอบ :  ค่าธรรนเนียมสมัครสอบ  100 บาท
ติดต่อสอบถาม : งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น M  อาคารวิทยาภิรมย์ โทรศัพท์ : 0 3249 3667

พิมพ์