ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี

เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่  21  กรกฎาคม 2558

 

บัณฑิตที่ได้รับชุดครุยแล้วไม่สามารถสวมใส่ได้ ให้ปฏิบัติดังนี้

     1. บัณฑิตที่อยู่บ้านใกล้ ติดต่อห้องการเงินระหว่างวันที่ 20-29 กรกฎาคม 2558 ในวันเวลาราชการ

    2. บัณฑิตที่อยู่บ้านไกล  ติดต่อห้องการเงิน ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2558 ในวันเวลาราชการ

พิมพ์