การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

 

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 

พิมพ์