กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่รหัส 58

                           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับธนาคารกรุงไทย  จำกัด มหาชน ได้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 บัดนี้ฯ บัตรนักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว และจะนำมาจ่ายให้แก่นักศึกษา ในวันพุธที่ 9 และ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน     เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 2  จึงให้นักศึกษาใหม่ รหัส 58 สามารถติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ตามวัน เวลา ที่กำหนด 

พิมพ์