กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2560

18 กรกฎาคม 2560     สอบวัดความรู้พื้นฐาน ณ อาคารวิทยาภิรมย์ (ติดตามประกาศห้องสอบที่สำนักส่งเสริมวิชาการ)

19 - 21 กรกฎาคม 2560     ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ห้องอเนกประสงค์ 1 อาคารอเนกประสงค์ (กองพัฒนานักศึกษา)

24 - 27 กรกฎาคม 2560     กิจกรรมเสริมทักษะเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ของแต่ละคณะ ณ ห้องประชุมคณะต่าง ๆ

orientation schedule

พิมพ์