UBI จัดอบรมหลักสูตรธุรกิจกาแฟสด และเครื่องดื่มยอดฮิต และหลักสูตร ธุรกิจการแปรรูปข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีนโยบายให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ปี พ.ศ. 2558 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม คือ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการใหม่ และผู้สนใจ

     ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จึงจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร รวมเป็น 80 คน โดยการประสานความร่วมมือกับ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพ

  1. หลักสูตร ธุรกิจกาแฟสด และเครื่องดื่มยอดฮิต
    รับสมัครจำนวน 40 คน
    อบรมวันที่ 1 – 2 สิงหาคม และวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ อาคารคหกรรมศาสตร์

  2. หลักสูตร ธุรกิจการแปรรูปข้าวกล้องไรซ์เบอรี่  
    รับสมัครจำนวน 40 คน
    อบรมวันที่ 8 สิงหาคม และวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเบเกอรี่ ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อและยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวัน เวลาราชการ (อบรมฟรี) แต่ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องชำระเงินค่าประกันการฝึกอบรม จำนวน 500 บาท ในวันสมัคร หากเข้ารับการอบรมครบตามระยะเวลากำหนด โครงการจะคืนเงินประกันให้แก่ผู้ผ่านการอบรม

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 032 – 493300 ต่อ 1386 โทรสาร 032 – 405577 โทรศัพท์มือถือ 081 – 3532403 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เว็บไซด์ www.pbru.ac.th  และ ID Line : 1572049

 

download ใบสมัคร >>>>ใบสมัคร โครงการอบรมทักษะอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร ธุรกิจการแปรรูปข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

                                 ใบสมัคร โครงการอบรมทักษะอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร ธุรกิจกาแฟสด และเครื่องดื่มยอดฮิต

พิมพ์