รายชื่อนักศึกษาพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยภาคเรียนที่ 1/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

 

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.2559

พิมพ์