กำหนด วันเวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาจ้างงานระหว่างเรียน

 

 

>>คลิกเพื่ออ่าน  กำหนด วันเวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาจ้างงานระหว่างเรียน <<

 

นักศึกษาที่สมัครผ่านระบบออนไลน์จะต้องพิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านนำติดตัวมาในวันสัมภาษณ์ด้วย

พิมพ์