บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง

       บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อสอบบรรจุุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานบริการ และสนับสนุนหรือหน่วยงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในสาขาวิชาดังนี้

       1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ,จุลชีววิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,เคมี,คณิตศาสตร์,สถิติประยุกต์

       2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่โปรแกรมวิชาบัญฃี,เศรษฐศาสตร์,การจัดการทั่วไป,การบริหารธุรกิจ,ธุรกิจศึกษา

       3. สาขาวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษาและทุกสาขาที่เรียนด้านการวัดผลการศึกษา,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,ภาษาต่างๆ ,บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,นิติศาสตร์

       4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์,สัตวบาล,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์,การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,พืชศาสตร์,การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร,เทคโนโลยีการเกษตร

       5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีเครื่องกล,เทคโนโลยีการผลิต,เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

       นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ทุกวันในเวลาทำการ หรือเขียนจดหมายสมัครงาน ระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมแนบรูปถ่าย หลักฐาน ส่งมาที่สำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทฯ จ่าหน้า

 

บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด

ส่วนการสรรหา ฝ่่ายบริหารอัตรากำลัง

อาคารวานิช 1 เลขท่ 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่(มุมถนนวิทยุ) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

พิมพ์