บุคลากร

         
    อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์
รองอธิการบดี
   
         
         
    นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
ผู้อำนวการกองพัฒนานักศึกษา
   
         
         
 นางสาวยุวดี แสงส่งกลิ่น
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  นายอำนาจ อนันพิทักษ์
หัวหน้างานกิจกรรม
  นายวันณพงค์ วงศ์พานิช
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ 
         
         
 -
นักบริหารทั่วไป
  นายกิตติภพ รักษาราษฎร์
นักวิชาการศึกษา
  นางสาวลัดดา อินทราพงษ์
นักวิชาการศึกษา
         
         
    นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
นักศึกษาจ้างงาน
  นางธีดา กรองกำธร
นักวิชาการศึกษา 
         
         
        นางสาวเตือนใจ ซิวพานิช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
         
         
        นางสาวพัชรินทร์ ย้อมศรี
นักบริหารทั่วไป 
         
        นางสาวชนิษศา พุ่มสมบัติ
นักบริหารทั่วไป 
         
        นางสาวจามจุรี สูงห้างหว้า
เจ้าหน้าที่พยาบาล
(ย้ายไปปฏิบัติงานคลินิคคณะพยาบาล)

พิมพ์