ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2552  ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2552  ได้กำหนดรายละเอียดได้ไว้ดังนี้

  1. ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา 2552
  2. ประกาศ การรณรงค์การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาถูกระเบียบ 2557