• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
PBRU Safety

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

PBRU Safety
ขอเชิญชวนนักศึกษา สวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
รายละเอียด