หอพักชายเพชรขวัญเรียม    หอพักชายเพชรเปี่ยมสุข      หอพักหญิงเพชรเพทาย     หอพักหญิงเพชรมรกต     หอพักหญิงเพชรไพลิน     หอพักหญิงเพชรสายรุ้ง

1. ห้ามนำบุคคลอื่น ที่มิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเข้าพักอาศัยภายในห้องพัก
2. ห้ามทำลายทรัพย์สินของหอพัก กรณีเกิดความเสียหาย ผู้กระทำต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
3. ห้ามนักเรียน นักศึกษา ทำให้ห้องสกปรก และต้องช่วยกันทำความสะอาดพร้อมทั้งดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนพัสดุ ครุภัณฑ์ของหอพักให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
4. ห้ามนำทรัพย์สินของมีค่าเก็บไว้ในหอพัก หากเกิดการสูญหายมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
5. ห้ามประพฤติตนผิดจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยทั้งด้านการแต่งกายกริยา ต้องไม่กล่าววาจาหรือแสดงกริยาที่หยาบคายต่อกันต้องให้ความเคารพรุ่นพี่และอาจารย์หอพักรวมทั้งห้ามประพฤติเสื่อมเสียทางเพศและขัดศีลธรรมในบริเวณหอพัก
6. ห้ามจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ใดๆ ในหอพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย
7. ห้ามส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่นที่พักอาศัยด้วยกัน หรือใกล้เคียงรวมทั้งห้ามเปิดเครื่องเสียงเล่นดนตรีดังเกินไป หรือกระทำการใดที่ส่งเสียงรบกวนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญ
8. ห้ามประกอบอาหารนอกเหนือจากบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไว้ให้ในแต่บะหอพักยกเว้นได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี
9. ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายเตียงนอน หรือห้องนอนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์หอพัก และผ่านความเห็นชอบจากกองพัฒนานักศึกษา
10. ห้ามเล่นการพนัน หรือมีส่วนร่วมในการพนันนั้นๆ
11. ห้ามเสพสิ่งเสพติด ห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมา ทุกชนิด
12. ห้ามลักขโมยทรัพย์สินหรือสิ่งของของผู้อื่น
13. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณหอพัก
14. ห้ามตากเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน หรือ อื่นๆในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมให้ตากไว้ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
15. ห้ามเข้าไปในบริเวณที่พักของผู้อื่นขณะที่เจ้าของที่พักนั้นไม่อยู่หรือไม่ได้รับอนุญาต
16. ห้ามไปพักอาศัยในหอพักอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่หอพักที่ตนอาศัยอยู่ ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็นที่เหมาะสม และได้รับอนุญาตจากกองพัฒนานักศึกษา
17. ห้ามแต่งกายไม่สุภาพออกจากหอพัก หรือแต่งกายส่อไปในทางอนาจารในบริเวณ หอพัก
18. ห้ามปิดรูปภาพ โปสเตอร์ เขียนรูป หรือข้อความบนฝาผนังพื้นห้อง ประตู ตู้เสื้อผ้าหรือบริเวณที่อื่นๆในหอพัก และห้ามปิดรูปภาพอนาจารที่ขัดกับศีลธรรมอันดีงามของไทย
19. ห้ามทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกาย
20. ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงเฟอร์นิเจอร์ สายไฟ หรือทำให้อุปกรณ์อื่นๆ ของหอพักชำรุดเสียหาย
21. ห้ามจัดกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายในหอพัก

1. อุปกรณ์ที่ใช้เล่นการพนันทุกชนิด
2. สิ่งเสพติดและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเสพ
3. สื่อลามกอนาจารที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคมไทย
4. สุราและของมึนเมาอื่นๆ ที่เป็นการกระตุ้นประสาทอย่างรุนแรง
5. อาวุธปืน กระสุนปืน แบะวัตถุระเบิด
6. เชื่อเพลิงไวไฟ
7. อาวุธแหลมคมหรืออาวุธชนิดอื่นที่ไม่มีความจำเป็นสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์การเรียน

 

 
Coppyright  ©  2016 .:กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :. โทร.032-493278

   ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาวเตือนใจ ซิวพานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์