หน้าหลัก      แนวปฏิบัติการพักอาศัยในหอพัก      สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก      วินัยและการลงโทษ      ติดต่อสอบถาม
   หอพักชายเพชรขวัญเรียม    หอพักชายเพชรเปี่ยมสุข      หอพักหญิงเพชรเพทาย     หอพักหญิงเพชรมรกต     หอพักหญิงเพชรไพลิน     หอพักหญิงเพชรสายรุ้ง

1. ตักเตือนด้วยวาจาและทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้กระทำผิดลงลายมือชื่อรับทราบการตักเตือน
2. ตัดคะแนนความประพฤติ
3. ทำทัณฑ์บน
4. ให้ออกจากหอพัก

กรณีผู้อาศัยในหอพักทั้งนักเรียน นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ กระทำความผิดให้พิจารณาโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 ส่วนนักเรียนหอพักให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2543 มาให้บังคับ

 

 
Coppyright  ©  2016 .:กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :. โทร.032-493278

   ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาวเตือนใจ ซิวพานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์