หอพักชายเพชรขวัญเรียม    หอพักชายเพชรเปี่ยมสุข      หอพักหญิงเพชรเพทาย     หอพักหญิงเพชรมรกต     หอพักหญิงเพชรไพลิน     หอพักหญิงเพชรสายรุ้ง

อัตราค่าบริการ
ค่าเช่า/ภาคเรียน 2,000/คน
บริการ Wifi ฟรี
ค่าน้ำประปา ฟรี
ค่าไฟฟ้า ฟรี
ค่าประกันของเสียหาย 500
 
   
Coppyright  ©  2016 .:กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :. โทร.032-493278

   ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาวเตือนใจ ซิวพานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์